Търсене в сайта не е активирано.
Прескочи на основното съдържание

Курсът по проект Еразъм+ „Към нов модел за развитие на професионална компетентност на учителите относно изменението на климата“ (акроним: ClimaTePD) има за цел да популяризира специфични и междудисциплинарни компетентности за климатичните промени в средното училище.

Курсът на обучение има за цел да покаже възможностите за интегриране на темите за климатичното образование в различните предмети и да даде възможност на учителите да създават концепции за преподаване по основни проблеми на изменението на климата и опазването на околната среда.

ClimaTePD е насочен към работещи учители в средните училища, както и към студенти в педагогическите профили, за развиване на дигитални компетенции и умения за преподаване на въпроси, свързани с изменението на климата.

Курсът е разделен в шест основни учебни модула. Те имат за цел да помогнат на учителите да:

разберат и разпознават основите и сложните механизми на изменението на климата и как темата за изменението на климата може да бъде интегрирана в различни предмети (Модули A.1 и A.2 - Въведение);

прилагат и адаптират сценариите за преподаване, разработени в проекта CLIMATePD (Модули B.1 и B.2 - Взаимодействие);

разработват свои собствени сценарии за преподаване, като отразяват собствените си учебни дейности въз основа на придобитите знания (Модули C.1 и C.2 - Конструиране).


Учебни цели

Разбират проблемите с промените в климата
Познават основните понятия за климатичното образование
Знаят повече за концепциите и инструментите за изследователско обучение в училищата
Разбират концепциите и инструментите за игровизация в училищата
Разбират и прилагат сценарии за преподаване на промените в климата
Могат да адаптират учебни сценарии към своите специфични преподавателски предпочитания
Разработват собствени сценарии за преподаване
Обмислят как да включат теми за изменението на климата в собствените си уроци и дейности в класната стая
Използват дигитални инструменти за организиране на дейности в класната стая

Формат на обучение


Обучението се провежда онлайн и в хибриден формат. Няма фиксирани часове за изпълнение на повечето дейности. Ще има обявени часове за някои от дейностите, които ще се организират синхронно за насърчаване на сътрудничеството с другите участници в курса.

За да получат сертификат за успешно преминат курс, участниците трябва да постигнат минимум 75 точки от 105+.

Спечелените допълнителни точки могат да се използват за пропускане на една или повече задължителни дейности. (В зависимост от участието на обучаемите могат да бъдат присъдени допълнителни точки).

A1